Algemene voorwaarden

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Détech voorziet van (een) medewerker(s).

Détech

Détech Engineering B.V. Verder te noemen Détech en de aan Détech Engineering bv gelieerde dochterondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Détech.

Opdracht

De overeenkomst tussen een opdrachtgever en Détech op grond waarvan Détech diensten verleent aan opdrachtgever.

Diensten

Alle door Détech voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie, automatiseringsdiensten en ondersteuning.

Opdrachtbevestiging

Het door Détech te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan Détech ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Medewerker

Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Détech, in opdracht van Détech werkzaamheden bij of ten behoeve van opdrachtgever uitvoert.

Opdrachtgeverstarief

De door opdrachtgever aan Détech verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht. Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Détech.
 2. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door Détech zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Détech onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van Détech niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.
Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht
 1. Alle door Détech verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van vier weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door Détech uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Mondelinge toezeggingen verbinden Détech slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Détech deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Détech feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de opdracht
 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
 3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand.
 5. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.
 6. De opdrachtgever zal Détech tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de opdracht wil voortzetten of verlengen. De opdrachtgever dient deze informatie te verstrekken: * uiterlijk 5 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft; *uiterlijk 5 werkdagen nadat Détech de opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft. Hierbij zal de opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de opdracht dezelfde medewerker wil behouden. Détech zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat
 7. Elke opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat: • de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden; • de andere partij geliquideerd is; • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd; • opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest; • naar het oordeel van Détech inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden. Indien Détech de opzegging op één van deze gronden baseert leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Détech voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Détech onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8. Ingeval de (arbeids-)overeenkomst tussen Détech en de medewerker is geëindigd en deze (arbeids-)overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever en de medewerker niet binnen 14 dagen of binnen een door de opdrachtgever en Détech te bepalen langere termijn wordt vervangen door een andere medewerker eindigt in dat geval van rechtswege de opdracht.
 9. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de opdracht van kracht.
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
 1. Détech staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. De opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor en goede uitvoering van de opdracht en overige diensten en verstrekt Détech voor aanvang van de opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert de medewerker aan een projectleider of contactpersoon die door opdrachtgever is aangesteld.
 4. De keuze van de medewerker die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Détech en de opdrachtgever. Détech behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen medewerker terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde medewerker. De opdrachtgever kan een voorstel van Détech tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende medewerker niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functie-eisen.
 5. Daarnaast is Détech te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een medewerker door een andere medewerker, zulks met het oog op haar bedrijfs- en/of personeelsbeleid, behoud van werkgelegenheid of naleving van wet- en regelgeving, in het bijzonder het Ontslagbesluit. Een dergelijk voorstel kan door opdrachtgever alleen op redelijke – desgevraagd schriftelijk te motiveren – gronden worden afgewezen.
 6. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel 8 en 11 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Détech de medewerker andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de medewerker zonder schriftelijke toestemming van Détech niet toegestaan.
 8. Détech schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien Détech een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen kan inzetten bij de opdrachtgever.
 9. Détech is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht ter zake bij Détech indient en de door de opdrachtgever in dat kader geleden schade in rechtstreeks verband staat tot een toerekenbare tekortkoming van Détech bij de selectie.
Artikel 6 Opschortingsrecht
 1. De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Détech niet gerechtigd de tewerkstelling van de medewerker tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 2. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de medewerker of de medewerker niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Détech het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
Artikel 7 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie
 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De opdrachtgever ziet er op toe dat de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Détech voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal opdrachtgever Détech onmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting, hierover informeren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever gehouden is voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Détech het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
 3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de medewerker wordt na overleg met opdrachtgever bindend door Détech vastgesteld.
Artikel 8 Functie en beloning
 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever een omschrijving van de door de medewerker uit te oefenen functie alsmede de daaraan verbonden functie-eisen, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. Détech draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de betaling van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen.
 2. De beloning van de medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de arbeidsvoorwaardenregeling van Détech en de van toepassing zijnde cao en/of wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. De opdrachtgever stelt Détech tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Détech onverwijld de juiste functieomschrijving aanreiken. De beloning van de medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving of de arbeidsvoorwaardenregeling van Détech. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Détech de beloning van de medewerker én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Détech verschuldigd.
 4. Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de ter zake bij de opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.
Artikel 9 Aanwijzingen en regie opdrachtgever
 1. De medewerker verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie dan wel onder strikte leiding en toezicht van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de medewerker als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart Détech ter zake tegen aanspraken van de medewerker en/of derden.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Détech gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.
Artikel 10 Veiligheid en aansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld Opdrachtgever is gehouden om aan de medewerker en Détech tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de medewerker een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Détech tegen elke aanspraak van derden of de medewerker ter zake van de in de lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende in redelijkheid door Détech gemaakte kosten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Détech tegen elke aanspraak van een medewerker in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de medewerker toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.
Artikel 11 Opdrachtgeverstarief
 1. Het opdrachtgeverstarief, zoals oorspronkelijk overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform nadere overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de medewerker niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 2. Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht zullen de uren, die de medewerker aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden in overleg tussen de opdrachtgever en Détech vastgesteld en zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht overeengekomen.
 3. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagfactor en vermeerderd met eventuele atv en de kostenvergoedingen die Détech verschuldigd is aan de medewerker. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 4. Détech is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief, de toeslagfactor en kostenvergoedingen tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de (verwachte) kosten van de medewerker stijgen als gevolg van: • (een wijziging van) de toepasselijke cao of arbeidsvoorwaardenregeling, waaronder begrepen een algemene of periodieke loonsverhoging of promotieverhoging en/of • wijzigingen in of ten gevolge van wet en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van sociale en fiscale wet- en regelgeving en/of • een stijging van de (verwachte) kosten van de arbeid in verband met door Détech te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van medewerkers.
 5. Détech is voorts gerechtigd het tarief per de eerste maandag van week 1 van elk kalenderjaar aan te passen op basis van het CBS indexcijfer Contractuele loonkosten per uur (zakelijke dienstverlening).
 6. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Détech zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 7. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is Détech gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Détech kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten, die als gevolg hiervan door Détech zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
Artikel 12 Facturatie
 1. Détech zal haar factuur opstellen op basis van een door de opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoording.
 2. Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats door middel van door Détech via de internetportal aangeboden urenoverzichten. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde – uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft voor 12.00 uur te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. De opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een hem via de internet portal aangeboden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd.
 3. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de opdrachtgever gehouden erop toe te (doen) zien , dat de in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld: de naam van de medewerker, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Algemene Voorwaarden, opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst het opdrachtgeverstarief is verschuldigd en de eventuele toeslagen en – voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
 4. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de opdrachtgever er voor dat Détech, zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 12:00 uur op de maandag aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week, over de juiste, volledige en door hem geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept tijdverantwoording – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de opdrachtgever- pas na dit tijdstip aangeboden aan de opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.
 5. Indien en voor zover de medewerker en de opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is Détech gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording – op andere dan de in lid 2 bedoelde wijze – aanlevert, geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.
 6. Indien de opdrachtgever bijzondere c.q. van het voorgaande afwijkende voorwaarden stelt aan de facturatie, zoals – doch niet uitsluitend – het verlangen van bijlagen bij de factuur (zoals kopieën van urenoverzichten) of het verlangen van een – naast de digitaal beschikbaar gestelde – ‘papieren’ factuur, is Détech gerechtigd hiervoor aanvullende kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. Détech stelt de opdrachtgever hiervan tijdig in kennis.
Artikel 13 Betaling
 1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Détech te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Détech is ontvangen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Détech werken bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover Détech en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
 3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Détech zijnde doordruk of kopie van de door Détech aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Détech te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Détech, aanleiding geeft, is de opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Détech een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens Détech. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Détech gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Détech dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Détech maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per vordering), tenzij Détech aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.
Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen en de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Détech of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de opdrachtgever wordt met betrekking tot de ICT middelen en voornoemd materiaal alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen Détech en de opdrachtgever overeengekomen diensten. Door Détech specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een klantspecifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden – door de opdrachtgever worden gebruikt.
 2. Détech is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT middelen en het in lid 2 bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien Détech op verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT middelen of het materiaal aanbrengt, dan heeft Détech het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van de ICT middelen of het materiaal. Détech is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of aanvulling van haar ICT Middelen of materiaal in te gaan.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Détech tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan Détech of de medewerker beschikbaar gestelde materiaal.
 4. Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de medewerker verrichten werkzaamheden toe indien en voor zover bij de wet bepaald. Détech zal de medewerker op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen, althans te . bevorderen, dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de medewerker toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 5. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de medewerker aante gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Détech over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Détech.
Artikel 15 Geheimhouding
 1. Détech en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
 2. Détech legt haar medewerkers een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Détech over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Détech.
 3. Détech is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een medewerker een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De opdrachtgever zal Détech vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker.
Artikel 16 Rechtstreekse arbeidsverhouding
 1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd om een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) medewerker aan te gaan.
 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de (voorgestelde) medewerker aan te gaan, brengt Détech hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 3. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding wil aangaan of aangaat met de (voorgestelde) medewerker voordat de (voorgestelde) medewerker 2080 uren voor de opdrachtgever heeft gewerkt, is hij voor de door Détech verleende diensten in verband met de inzet, werving en selectie en investeringen, onder andere in verband met (een) opleiding(en) van de (voorgestelde) medewerker, een vergoeding verschuldigd. Behoudens afwijkende bepaling bij de opdracht of overige overeenkomst, is de vergoeding vastgesteld op € 25.000,- exclusief BTW. Indien de medewerker op basis van de overeengekomen opdracht reeds uren heeft gewerkt, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding als volgt vastgesteld: (2080 minus reeds gewerkte uren op basis van die opdracht / 2080) maal € 25.000,-, met dien verstande dat de minimale overnamevergoeding te allen tijde (ook na 2080 inzeturen) € 5.000,= bedraagt. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 4. Indien de opdrachtgever met de medewerker niet aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens inzet, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 3 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de (voorgestelde) medewerker hiertoe – rechtstreeks of via een derde – heeft benaderd als wanneer de medewerker – rechtstreeks of via een derde – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker verstaan: • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de medewerker voor hetzelfde of ander werk; • het aanstellen van de medewerker als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk; • het ter beschikking laten stellen van de betreffende medewerker aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een ander detacheringsbureau) voor hetzelfde of ander werk; • het aangaan van een arbeidsverhouding door de medewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde – direct dan wel indirect – in een groep zijn verbonden.
Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Elke eventuele aansprakelijkheid van Détech is beperkt tot het bedrag waarvoor Détech is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van Détech voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Détech is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever, derden of de medewerker zelf die voortvloeit uit handelen of nalaten van de medewerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Détech bij de selectie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Détech voor iedere aansprakelijkheid van Détech die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de medewerker toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.
 4. Détech is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de medewerker met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Détech voor iedere aansprakelijkheid van Détech die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de medewerker is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
Artikel 18 Verzekering
 1. De opdrachtgever en Détech zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Détech verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.
Artikel 19 Privacy
 1. In het kader van de opdracht of overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van medewerkers, plaats. De opdrachtgever en Détech zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Détech die Détech op grond van toepasselijke weten regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Détech aan hem verstrekte gegevens. Zowel Détech als opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.
 2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Détech alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft, zoals een de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 3. Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is het privacy statement van Détech van toepassing.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Détech tegen elke aanspraak van medewerkers, medewerkers van de opdrachtgever of overige derden jegens Détech in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Détech.
Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De opdrachtgever is gehouden zelf:
 2. de identiteit van de medewerker vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en
 3. vast te stellen of de aan hem voorgestelde dan wel bij hem werkzame medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.
 4. In geval van de inzet van vreemdelingen, als bedoeld in artikel 15 van de Wet Arbeid Vreemdelingen, zal Détech voorafgaand aan de inzet een afschrift van het identiteitsdocument aan opdrachtgever verstrekken en zal de opdrachtgever zich voorafgaand aan de inzet er van vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.
Artikel 21 Voorkoming van discriminatie Opdrachtgever en Détech zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Détech zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Artikel 22 Medezeggenschap
 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn verplichtingen op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR).
 2. Opdrachtgever zal het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan tijdig informeren met betrekking tot de (verwachte) inzet van medewerkers in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever zich bij de vervulling van deze informatieverplichtingen wenst te baseren op door Détech verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.
 3. De opdrachtgever staat er voor in dat op het moment dat een opdracht of overige overeenkomst tot stand komt, er is voldaan aan de verplichtingen van de opdrachtgever op grond van de WOR, zoals het vragen van advies aan het voor zijn onderneming ingestelde medezeggenschapsorgaan.
 4. Medewerkers krijgen na 24 maanden bij de opdrachtgever te hebben gewerkt medezeggenschapsrechten bij die opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om de medewerker die lid is van een medezeggenschapsorgaan van Détech of van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Indien de medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met van het uitoefenen van medezeggenschap.
Artikel 24 Economische sancties De opdrachtgever verklaart dat zijn onderneming, zijn eventuele dochterondernemingen en zijn directieleden en medewerkers niet voorkomen op sanctielijsten en ook nooit onderwerp zijn geweest van vorderingen, procedures of onderzoeken in verband met economische sancties. De opdrachtgever staat ervoor in dat de opdrachtgever en zijn eventuele dochterondernemingen niet in strijd handelen met economische sancties en ook niet betrokken zijn bij activiteiten waardoor Détech of medewerkers van Détech in strijd handelen met economische sancties. De opdrachtgever garandeert dat gelden die worden betaald aan Détech niet afkomstig zijn van activiteiten die in strijd zijn met economische sancties. Artikel 25 Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
Artikel 26 Slotbepaling
 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Détech is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.
 3. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Détech gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Détech gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.